Практичні матеріали: Методичне об’єднання педагогічних працівників як ефективна форма підвищення професійної компетентності. – Харків, 2009. – 56с.

Повний текст: відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати (формат PDF)

«Уся освітня діяльність вимагає існування суб’єктів,
які, навчаючи інших, навчаються самі»    П. Фрейре

ВСТУП

       Кардинальне реформування українського суспільства закономірно супроводжується принциповим оновленням усіх соціальних інститутів і систем, у тому числі й системи освіти. Доля України сьогодні істотно залежить від того, яким буде Вчитель - ключова фігура XXI століття - століття освіти.
       У цій ситуації помітно активізувався пошук інноваційних моделей загальної освіти. Розроблена педагогічна доктрина, концепція змісту загальної середньої освіти, школи перейшли на 12-річний термін навчання, упроваджується науковий аналіз процесу підготовки та діяльності педагогічних кадрів: аксіологічні основи педагогічної освіти (Н.В. Гузій, М.М. Левіна, В.О. Сластьонін, Е.Н. Шиянов); дієвий підхід у професійному становленні вчителя (В.П. Андрущенко, В.І. Бондар, О.В. Бондаревська, О.Г. Мороз, Е.І. Рогов); педагогічні технології у підготовці вчителя (В.П. Безпалько, І.М. Дичківська, І.А. Зязюн, Р.П. Скульський, В.О. Сластьонін). 

       Проблема педагогічного професіоналізму складна і багатоаспектна. Філософія, соціологія, психологія, педагогіка, акмеологія та інші гуманітарні і прикладні науки вивчають різні сторони  формування педагогічного професіоналізму. Такий цілісний підхід продиктовано потребою школи у вчителі-професіоналі. Формування професіоналізму фахівця слід розглядати в єдності та взаємозв'язку, а його становлення, розвиток, удосконалення та самовдосконалення, відповідно, у процесі професійної діяльності.
       Професійна компетентність, на думку В.О. Сластьоніна, це інтегральна характеристика ділових та особистісних якостей  спеціаліста, яка відображає не тільки рівень знань, уміння, досвіду, достатніх для досягнення цілей професійної діяльності, але й соціально-моральну позицію особистості. Професійно компетентним можна назвати вчителя, який на достатньо  високому рівні здійснює педагогічну діяльність, педагогічне спілкування, досягає стабільно високих результатів в навчанні та вихованні учнів. Тому розвиток професійної компетентності – це розвиток творчої індивідуальності, формування сприйняття до педагогічних інновацій, здатності адаптуватися до мінливого педагогічного середовища. Від професіонального рівня педагога  залежить соціально-економічний та духовний розвиток суспільства. 
       Виходячи із сучасних вимог можна визначити основні шляхи розвитку професійної компетентності педагога: 
       - робота в методичних об’єднаннях 
       - дослідницька діяльність 
       - інноваційна діяльність 
       - участь у професійних конкурсах 
       - використання ІКТ
       Сукупність професійно обумовлених вимог до вчителя визначається як професійна готовність до педагогічної діяльності. В її складі виділяють, з однієї сторони, психологічну, психофізіологічну готовність, а з іншої – науково-теоретичну і практичну підготовку (підготовленість) як основу професіоналізму.

       Освіченість, здатність змінюватися, самовдосконалюватися, а також інтелект, професіоналізм значною мірою залежить від якісної, плідної роботи методичного об’єднання. Тому що методичне об’єднання вчителів – домінантна форма роботи з педагогічними кадрами району, школи. Саме під час  засідань РМО від-бувається ознайомлення з новими інструктивними документами, новітніми методиками, технологіями, альтернативними програмами та підручниками. Врахо¬вуючи те, що вчитель мусить постійно вчитися, поповнювати й поновлювати свої знання методики, на засіданнях методичного об'єднання обов'язково заслуховуються питання теоретичної підготовки з актуальних проблем навчання та виховання. Тому рівень професійної компетентності повинен розглядатись як змістовна характеристика діяльності педагога, а процес самовдосконалення, професійного зростання - як розвиток, зміна якісно своєрідних етапів діяльності. У залежності від результатів діяльності можна охарактеризувати професіоналізм кожного педагога одним із рівнів: 
       - репродуктивний - уміє переказати іншим те, що знає сам; 
       - адаптивний - уміє пристосувати своє повідомлення до аудиторії слухачів; 
       - локально-моделюючий - володіє стратегіями формування системи знань, навичок, умінь,  з окремих розділів курсу, програми: 
       - системно-моделюючі знання - володіє стратегіями формування системи знань, навичок, умінь за курсом у цілому; 
       - системно-моделююча творчість - володіє стратегіями перетворення предмету викладання в засіб формування творчої особистості, здатної до саморозвитку в нових умовах.
       Таким чином, професіоналізм вчителя – це інтегрована якість його особистості, результат творчої педагогічної діяльності, здатність продуктивно, грамотно вирішувати соціальні, професійні та особистісні завдання.

Повний текст: відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати (формат PDF)