Тема уроку: «Український національний рух на території Польщі (20-30-і рр. ХХ ст.)».

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF)

 

Курс: «Новітня історія України», 10-й клас.

Тема уроку: «Український національний рух на території Польщі (20-30-і рр. ХХ ст.)».

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Очікувані результати:

            Після цього уроку учні зможуть:

  • дати визначення понять «центристський рух» (УНДО), «ліворадикальний рух» (КПЗУ), «праворадикальний рух» (УВО, ОУН);
  • оцінювати діяльність історичних осіб (Д. Донцов, Є. Коновалець) з позиції загальнолюдських цінностей; розкривати внутрішні мотиви їхніх дій;
  • отримати первісні знання з етнопсихології, уявлення про український національний характер;
  • зіставляти і критично аналізувати інформацію з різних джерел знань; брати участь у дискусії.

Учні отримують можливість виховувати в себе такі ціннісні установки:

·        усвідомлення доброти як закону життя суспільства, що забезпечує захист кожній людині; свідоме відмовлення від насильницьких дій у спілкуванні з людьми; толерантне ставлення до представників інших етносів, що мешкають на теренах України.

 

Обладнання уроку. Література:

І.Баханов К. О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання історії в

школі. - Запоріжжя: Просвіта, 2003. - 160 с.

2.Довідник з історії України: Посібн. для серед, загальноосв. навч. закл. / За заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. - К.: Генеза, 2001. - 1136 с.

3.Історія України в особах: ХІХ-ХХ ст.Л. Войцехівська (кер.авт.кол.), В. Абліцов, О. Божко та ін. - К.: Україна, 1995. - 479 с.

4.Касьянов    Г.    В.    Ідеологія    ОУН:    історико-ретроспективний    аналіз //Український історичний журнал. - 2004. - № 1. - С.29-42.

5.Кульчицький С. В. Україна між двома війнами (1921-1939 рр.). - Т. 11. - К.: Видавничий дім „Альтернативи", 1999. - 336 с.

6.Нартов В. В. Історія України. 10 клас: Плани-конспекти уроків. - Харків: Веста: Видавництво „Ранок", 2004. - 352 с.

7.Політологія. Кінець XIX - перша половина XX ст.: Хрестоматія / За ред. О. І. Семківа. - Львів: Світ, 1996. - 800 с.

8.Турченко Ф. Г. Новейшая история Украины. Часть первая. 1914-1939: Учебн. для 10-го кл. общеобразоват. учебн. завед. - К.: Генеза, 2004. - 368 с.

Наочність:1.Електронна презентація.

                       2. Технологічна карта.

 

Структура уроку: 

І. Організаційний момент (3 хв.).

ІІ. Актуалізація опорних знань (передбачення) (7 хв.)

ІІІ. Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів (2 хв.)

ІV.Вивчення нового матеріалу(побудова знань):

4.1.Метод «Припущення» на основі лекції учителя про ідейні погляди Д.Донцова

4.1. Захист групою № 3 (праворадикальний рух, діяльність УВО, ОУН) попереднього домашнього завдання (15 хв.)

V. Дискусія (етап афішування) (13 хв.).

Vi. Етап розриву (розповідь учителя). Домашнє завдання (5 хв.)

План проведення уроку

1.Організаційний момент

2. Актуалізація (передбачення).

    Метод «Припущення на основі запропонованих слів»

Учитель перераховує кілька слів із біографії Дмитра Донцова, ідеолога право радикального руху.

    Учитель. Сьогодні ви почуєте історію, що відбувалася у першій половині ХХ ст. Але мова в ній піде про історичну постать, ідеї якої досі істотно позначаються на житті сучасної України. Можливо, ідеї, висунуті цим історичним діячем, правильні, а можливо, й ні. Як би то не було, у цих дій обов’язково є наслідки. Можливо, у цій історії містяться поради для нас, як нам поводитися, щоб домогтися такого ж результату або уникнути його.

Я напишу на дошці п’ять слів та словосполучень. Усі вони з’являться в історії, яку я вам зараз розповім. Ось ці висловлювання.

Росіянин. Студент Петербурзького УСДРП. УНР. Соціальна справедливість. Співробітництво. Поразка. Що далі?