Навчальна программа факультативу з англійської мови “Дебати“ для учнів класу іноземних мов

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF)

 

Навчальна программа факультативу з англійської мови “Дебати“

для учнів класу іноземних мов

 

Програма факультативу розрахована для роботи з учнями 10-11 класів із поглибленим вивченням іноземних мов і віповідає вимогам програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Іноземні мови. Програми для профільного навчання 10-11 класи». Навчальна програма створена за принципом комунікативної спрямованості навчання, формує в учнів навички комунікативної компетенції на основі взаємопов’язаного мовленнєвого, соціокультурного і мовного розвитку відповідно до їхніх вікових особливостей на базі реальних комунікативних ситуацій у чотирьох видах мовленнєвої діяльності. Автентичний матеріал підібрано з урахуванням рівня мовленнєвої компетенції учнів з іноземної мови. Використання Інтернет ресурсів, засобів масової інформації, робота із словниками, довідковою літературою дає змогу учням розвивати навички самостійної пошукової роботи. Опанувавши програму, учні навчаться дискутувати з різних проблем, відстоюючи свою думку з її чіткою аргументацією, аналізувати події життя людей, висловлювати своє ставлення до них, знаходити рішення проблем суспільства, сім’ї, школи, поглиблять знання із історії та культурної спадщини життя людей країн, мова яких вивчається.

 

Пояснювальна записка

Програма факультативу розрахована для роботи з учнями 10-11 класів із поглибленим вивченням іноземних мов і відповідає вимогам програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Іноземні мови. Програми для профільного навчання 10-11 класи». Заняття факультативу проводяться один раз на тиждень протягом 2-х років навчання в ліцеї, розраховані на 70 годин.

Враховуючи інтеграцію України в політичне, економічне і культурне життя Європи і всього світу, програма розрахована на формування мовних та мовленнєвих компетенцій учнів, особлива увага приділяється розвитку соціокультурної та загально навчальної компетенції. Програму створено за принципом комунікативної спрямованості навчання і передбачає практичне опанування учнями мовленнєвих умінь на рівні, достатньому для здійснення іншомовного спілкування в чотирьох видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні та письмі.

 

Заняття факультативу проводяться іноземною мовою із опорою на вже вивчену тематику, яка відповідає вимогам програми для поглибленого вивчення іноземних мов. Запропоновані теми сприяють узагальненню та   розширенню знань, враховуючи вікові інтереси учнів. Заняття факультативу створюють можливості для повторення, автоматизації засвоєного раніше лексико-граматичного матеріалу та збагачення мовного потенціалу старшокласників. Лексико-граматичний запас учнів поповнюється за рахунок мовних явищ, які є типовими для літературних, публіцистичних текстів. До роботи залучаються культурологічні тексти різних стилів, автентичні аудіо та відео матеріали, довідкова література, Інтернет ресурси, матеріали засобів масової інформації. Автентичний матеріал підібрано з урахуванням рівня мовленнєвої компетенції учнів з іноземної мови.

В основу формування лінгвокраїнознавчої компетенції покладено сучасну тематику, що створює сприятливі умови для знайомства з цінностями життя людей інших країн, культурних реалій, звичаїв, традицій України, англомовних країн та інших країн світу у спеціально змодельованих ситуаціях спілкування. Вивчення тем проводиться у всіх чотирьох видах комунікації - особистій, суспільній, освітній та професійній. Наявність соціокультурного компоненту зробить цей процес ефективним, що дасть змогу виховати активну особистість, підготовлену для участі в діалозі культур.