Один із можливих варіантів поурочного планування курсу "Хімія у 9 класі"

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF)

 

ПОУРОЧНЕ ПЛАНУВАННЯ НА 2009/2010 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Згідно рекомендаціям Міністерства освіти і науки України у 2009/2010 навчальному році хімія у 9 класі загальноосвітніх шкіл буде викладатися за такою схемою:

Тема 1. Розчини. Тема 2. Хімічні реакції. Тема 3. Найважливіші органічні сполуки. Тема 4. Узагальнення знань з хімії.

Основний зміст курсу хімії 9 класу становить матеріал про розчини, узагальнені відомості про типи і класифікацію хімічних реакцій та відомості про найважливіші органічні сполуки. Вивчення окремої теми “Хімічні реакції” дозволить уникнути мозаїчності та фрагментарності в засвоєнні цього ключового поняття хімії, на якісно новому рівні повторити і розвинути початкові уявлення учнів про хімічну реакцію, сформовані у 7—8 кл. Оскільки в основній школі хімія є базовим курсом, то включення відомостей з органічної хімії цілком закономірне і необхідне як для цілісного сприйняття хімічних знань, так і для реалізації міжпредметних зв’язків з біологією. Тому після ознайомлення із загальними відомостями про неорганічні речовини вивчаються найважливіші органічні сполуки в напрямку ускладнення їхнього складу, будови і властивостей. Ознайомлення з основними біологічно важливими речовинами має підготувати учнів до вивчення молекулярних основ життя в курсі біології.

Отже, в основній школі даються відомості з загальної, неорганічної та органічної хімії. Такий зміст курсу хімії забезпечує його відносну завершеність. З одного боку, він дає основи хімічних знань, необхідні для повсякденного життя і загальнокультурної підготовки тим школярам, які не збираються здобувати професії, пов’язані з хімією. З іншого боку, цей курс є підґрунтям для подальшого вдосконалення хімічних знань як у старшій школі, так і в інших навчальних закладах.

Вашій увазі пропонується один із можливих варіантів поурочного планування курсу хімія у 9 класі.

 

ПРОГРАМА

для загальноосвітніх навчальних закладів

12 – річної школи

 

Х І М І Я

 

9 – клас

(2 год на тиждень, разом 70 год, із них 2 год – резервний час)

 

№ п/п

Зміст навчального матеріалу

Кількість годин

Дата проведення

1.       

ПОВТОРЕННЯ ОСНОВНИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ 8 -ГО КЛАСУ (2 год). Вступний інструктаж з Т.Б. під час занять з хімії. Інструкція з Т.Б. №_*

Склад і властивості основних класів неорганічних сполук.

1

 

2.       

Хімічний зв’язок і будова речовин.

1

 

3.       

ТЕМА 1. РОЗЧИНИ (16 год). Т.1.1. Властивості розчинів (8 год). Значення розчинів у природі та житті людини. Поняття про дисперсні системи, колоїдні та істинні розчини. Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.

1

 

4.       

Вода як розчинник. Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок.

1

 

 

1.       

Розчинність, її залежність від різних чинників.

1

 

2.       

Насичені й ненасичені розчини. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Фізико-хiмічна суть процесу розчинення. Поняття про кристалогідрати. Демонстрація: 1. Теплові явища під час розчинення (розчинення амоній нітрату і концентрованої сульфатної кислоти у воді). Інструкція з Т.Б. №_

1

 

3.       

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.

1

 

4.       

Розрахункові задачі: 1. Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині. Виготовлення розчину. Демонстрація: 2. Виготовлення розчину. Інструкція з Т.Б. №_

1

 

5.       

Практична робота №1. Приготування розчину солі з певною масовою часткою розчиненої речовини. Інструкція з Т.Б. №_

1

 

6.       

ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Проміжне оцінювання й коригування знань учнів.

1

 

7.       

Т.1.2. Електролітична дисоціація (8 год). Електролітична дисоціація. Електроліти та неелектроліти. Демонстрація: 3. Дослідження речовин та їх розчинів на електричну провідність (кристалічний натрій хлорид, дистильована вода, розчин натрій хлориду, кристалічний цукор, розчин цукру, хлоридна кислота). Інструкція з Т.Б. №_

1

 

8.       

Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах. Лабораторний дослід №1. Виявлення йонів Гідрогену та гідроксид-іонів у розчині. Інструкція з Т.Б. №_

1

 

9.       

Ступінь дисоціації. Сильні й слабкі електроліти.

1

 

10.  

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Демонстрація: 4. Реакції обміну між розчинами електролітів. Лабораторний дослід №2. Реакції обміну в розчинах електролітів з випаданням осаду. Лабораторний дослід №3. Реакції обміну в розчинах електролітів з виділенням газу. Лабораторний дослід №4. Реакції обміну в розчинах електролітів з утворенням води. Інструкція з Т.Б. №_

1

 

11.  

Практична робота №2. Реакції йонного обміну в розчинах електролітів. Інструкція з Т.Б. №_

1

 

12.  

Йонні рівняння.

1

 

13.  

Практична робота №3. Розв’язування експериментальних задач. Інструкція з Т.Б. №_

1

 

14.  

ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.

1

 

15.  

ТЕМА 2. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ (10 год). Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками.

1