Педагогічні основи групової роботи

t>

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF)

 

Вступ

 

Інтерактивне навчання стає все популярнішим серед учителів та учнів. Інтерактивне навчання – це поняття, яке означає учіння, засноване на взаємодії, та навчання, побудоване на прямій взаємодії тих, хто навчається з навчальним оточенням .

Інтерактивне навчання – це навчання, занурене у спілкування, в основі якого лежать принципи особистісно-орієнтованого навчання, безпосередньої участі кожного учасника занять як шукача шляхів і засобів розв’язання проблем.

У середині XX століття Курт Левін, починаючи розробляти «теорію поля», висунув такі судження: «Легше змінити індивідів, які зібрані в гру­пу, ніж змінити кожного з них окремо».           

 В цьому полягає найважливіша особливість інтерактивного навчання:

процес навчання відбувається в груповій спільній діяльності.

«Доведено, – підкреслює І. О. Зимня, – що в порівнянні з індивіду­альною роботою за схемою «учитель – учень» внутрішньо групове спілку­вання у розв’язанні тих же завдань підвищує ефективність не менше, ніж на 10 %. Група по відношенню до кожного її члена є мікрокосмосом (сус­пільством у мініатюрі), який відбиває весь зовнішній світ.»

 

Основна частина

 

 

Основи інтерактивного навчання

 

 

Завдання

Педагогічні основи групової роботи

Педагогічні

Психологічні

Зовнішні

-постановка загальних завдань групової роботи;

- організація навчального середовища;

- знайомство з правилами співпраці;

- розробка критеріїв оцінювання, які закріплюють інтерактивні вміння і навички учнів

- формування мотиваційної готовності учнів до міжособистісної взаємодії;

- прийняття учнями моральних норм і   правил спільної діяльності;

- розвиток групової рефлексії;

- формування групової спільності

Внутрішні

-формування готовності до інтерактив-

ного навчання навчання;

- розвиток навичок взаємодії в начально

виховних ситуаціях ;

- оптимізація системи оцінювання про-

цесу і результатів спільної діяльності.

- підвищення пізнавальної активності;

- формування колективу

- особистісна готовність до роботи в групі;

- створення прав і обов’язків члена групи;

- відпрацювання навичок міжоособистіс-

   ної взаємодії ;

- розвиток особистісної рефлексії;

- становлення особистості як суб’єкта навчальної діяльності

 

Групова форма навчання дозволяє вирішувати одночасно три основні завдання:

·        конкретно – пізнавальне, що пов’язане з навчальною ситуацією;

·        комунікативно – розвивальне , у процесі розв’язання якого виробляються основні навички спілкування ;

·        соціально – орієнтаційне, яке виховує громадянські якості, необхідні для адекватної соціалізації індивіда в суспільстві.

У групі інтерактивного навчання реалізуються дві основні функції:

·        розв’язання поставлених завдань;

·        надання підтримки під час спільної роботи.

Отже, навчальна взаємодія буде результативною й ефективною в тому випадку, якщо вона реалізує обидві функції в рівній мірі. Нова система навчання змінює ставлення основних учасників до навчально – виховного процесу.

Учень як учасник інтерактивного навчання має навчитися:

*       ставити перед собою навчальні завдання, планувати і контролювати свою діяльність, вибирати найраціональніший шлях досягнення результату;

*       розвивати свою навчальну активність ;

*       визначати проблеми та шляхи їх розв’язання;

*       рефлексії;

*       разом працювати, творити, завжди бути готовим прийти на допомогу іншому;

*       отримати комунікативну компетентність.