Експериментальна програма курсу "Конструювання та розв'язання економічних задач в середовищі табличного процесору Microsoft Excel"

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF)

 

Пояснювальна записка

Запропонована програма спецкурсу призначена для учнів 10-11 класів, і розрахована на 1 рік (або 2 роки) навчання - 68 годин (2 години (1година) на тиждень). Уроки проводяться за рахунок варіативної частини змісту навчання.

Раціональність вибору вказаних класів пояснюється тим, що разом з наочно-образним мисленням, що допомагає цілісно бачити об'єкти, в учнів у цьому віці активно розвивається асоціативне мислення, сприяюче засвоєнню різних абстрактних понять.

Спецкурси пов'язані із задоволенням індивідуальних освітніх інтересів, потреб і вподобань кожного школяра. Саме вони є найважливішим засобом побудови індивідуальних загальноосвітніх програм, оскільки найбільшою мірою пов'язані з вибором кожного учня змісту навчання залежно від його інтересів, здібностей і подальших життєвих планів.

При вивченні даного курсу у школярів формуються уміння і навики діяльності при рішенні практичних задач по економіці і статистиці.

 

Методологічно програма побудована так, що навчання походить від простого до складного, від основоположних принципів роботи в електронних таблицях до розвитку творчого потенціалу учнів. На початку вивчення курсу передбачається оволодіння загальними принципами роботи в електронних таблицях, в процесі навчання йде поглиблення знань при розв’язанні економічних та статистичних задач, при вивченні засобів і методів створення кросвордів і тестів. Коли учні освоюють візуальне програмування, їм пропонується вивчити елементи мови програмування VBA.

Даний спецкурс складений з урахуванням санітарно-гігієнічних вимог, пов'язаних з дозуванням часу безпосередньої роботи учнів з ПК. Так, наприклад в 10-11 класах не більше 30 мін в перебігу уроку.

 

У зв'язку з цим і з урахуванням психолого-педагогічних вимог весь теоретичний матеріал частково викладається на лекціях, частково на практичних заняттях, через самостійне опанування презентації або методичних вказівок.

Програма спецкурсу відповідає цілям і задачам програми розвитку профільного навчання; передбачає професійну орієнтацію, підготовку до вступу до ВНЗ.

Дана програма об'єднує предмети освітньої області, оскільки однією з основних цілей програми є складання перевірочних тестів по різних предметах і темах. В програмі представлені активні форми організації навчання: семінари, захист проектів, презентації, апробація тестів на предметних уроках, що дозволить учням розглядати комп'ютер як інструмент в їх шкільній діяльності.

Актуальність створення програми

Програма Excel, будучи лідером на ринку програм обробки електронних таблиць, визначає тенденції розвитку в цій області. В програмі Excel контекстні меню значно розширені, а додаткові програмні інструменти полегшують рішення складних прикладних задач. Одним з найважливіших функціональних розширень програми є вбудоване в Excel середовище програмування Visual Basic for Applications (VBA) для вирішення прикладних задач. Завдяки VBA з'явилася можливість створювати прикладні пакети, які по своїх функціях виходять далеко за рамки обробки електронних таблиць.